Stanoviska k událostem v obci:

 

(03.06.2011) Na zasedání zastupitelstva navrhl J. Vavřík (ODS) zařadit na jednání bod "Vyjádření souhlasu s navýšením kapacity ZEVO" v návaznosti na níže uvedené usnesení z prosincového zasedání.
 Starosta V. Blažek (SNK) při projednání oznámil, že s PT za navýšení kapacity žádné dodatečné kompenzace nevyjednal. Jako dostatečnou kompenzaci uvedl navýšení příjmů na poplatcích vybraných za spálené tuny navíc.
 Následně proběhlo hlasování, kdy zastupitelé SNK svými osmi hlasy i přes nulový výsledek z jednání s PT souhlas prosadili. Zastupitelé za ODS a SNK-OPS souhlas s navýšením kapacity nepodpořili.


Tímto obec Chotíkov definitivně přišla o možnost získání dalších benefitů od Plzeňské Teplárenské, a. s.
 

(10.02.2011) Starosta V. Blažek oznámil na veřejném zasedání zastupitelstva, že jako kompenzaci za navýšení kapacity ZEVO oproti studii proveditelnosti přislíbila PT vybudování komunikace pro chodce a cyklisty na pozemcích vykoupených pro trasu horkovodu (viz bod volebního programu ODS).
Nyní bude záležet na úspěšnosti odkupu pozemků pro zmíněnou trasu. Obec Chotíkov pozemky zatím prodávat nebude, ale nechá na nich zřídit věcné břemeno pro umístění horkovodu.
 

(17.12.2010) Zastupitelstvo pověřilo starostu obce, aby zahájil jednání s PT ohledně kompenzací za navýšení kapacity ZEVO v EIA oproti Studii proveditelnosti a s tím souvisejícím porušením bodu 3.3 Dohody o investičním záměru. Výsledek jednání by měl být přednesen na následujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce.

 

(8.10.2010) Na veřejném zasedání zastupitelstva obce navrhl zastupitel J. Havel (ODS) usnesení ukládající radě, aby reklamovala na Plzeňské teplárenské, a.s. porušení Dohody o spolupráci a požadovala otevření jednání o adekvátním navýšení kompenzací a uzavření dodatku k Dohodě legalizujícím navýšení kapacity a garance dodržení BAT. Většina zastupitelů z obavy před možným vyústěním sporu v odstoupení od Dohody hlasovala proti tomuto usnesení. Jediné usnesení, které bylo poté schváleno, jen doporučuje budoucímu zastupitelstvu tento problém řešit.
 

V odpovědi PT dochází k záměně významů Veřejné prezentace a Studie proveditelnosti. Dohoda o spolupráci uzavřená mezi obcí Chotíkov a PT se v preambuli v odstavci (B) a (C) odkazuje pouze na dokument Studie proveditelnosti, která byla vypracována pouze na kapacitu 60.000 t/rok. Tak to také bylo předloženo občanům při vyhlášení referenda.

 

Na veřejném zasedání dne 30.1.2009 navrhl zastupitel pan Václav Fryček zařadit jako další bod jednání odvolání starosty. Důvodem k podání tohoto návrhu byla nespokojenost části zastupitelstva s tempem, jakým se ubírají investiční akce v obci a zejména pak příprava nových projektů. Následné hlasování potvrdilo, že uvedené výhrady má většina členů zastupitelstva.

Neopodstatněné jsou názory, že byl pan Landa ze své funkce odvolán z důvodu snazšího prosazení výstavby spalovny odpadů (viz článek na Plzeň.cz). Ti, co se o problematiku blíže zajímají, vědí, že právě pan Landa patří k zastáncům výstavby spalovny.

 

Související zpravodajství:
Plzeňský deník
Zpravodajství Plzeň.cz

 

MS ODS plně respektuje kladný výsledek referenda. Bude však usilovat o to, aby ze strany investora a později provozovatele zařízení pro termické zpracování odpadu byly dodržovány veškeré závazky vůči obci a životnímu prostředí v plném rozsahu.

 

 

Další komentáře:

 

Pavel Šůs nahradil v zastupitelstvu odstupujícího Jana Havla

 

Po té, co se první dva náhradníci Libuše Mrázová a Jaroslav Koželuh vzdali svého práva na vstup do zastupitelstva, byl osloven další náhradník v pořadí Pavel Šůs. Po složení slibu na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva se stal novým zastupitelem Chotíkova.

 

 

Rezignace p. Jana Havla na mandát zastupitele obce Chotíkov

 

K 20.12.2010 z vážných profesních a soukromých důvodů rezignoval na mandát zastupitele Mgr. Ing. Jan Havel. Svoji rezignaci oznámil na veřejném zasedání zastupitelstva 17.12.2010. Na následujícím odkazu naleznete přepis předneseného osobního prohlášení.

 

 

 

Cíle sdružení z r. 2006:

 

Kompletní program (2006) zde